dimarts, 10 de juliol de 2007

SEGLE XIII

DATA ESDEVENIMENT FONT CONSULTADA
SEGLE XIII
1234 12 juliol Fra Hug de Fullalquer, mestre de l'orde de Sant Joan de l'Hospital i castellà d'Amposta, mitjançant carta de població, dóna a poblar els llocs de Càlig i Alí, situats al terme de Cervera, a Pere de Balaguer i a Bernat de Puig, donant-los l'ús del Costum de Lleida. GUINOT RODRIGUEZ, Enric. Cartes de poblament medievals valencianes. Servei de Publicacions de la Presidència. DG de Relacions Institucionals i Informatives. Tip. Artística Puertes, S. L. València 1991. Pàg. 106.
1279 5 juliol El rei Pere III d'Aragó fa arribar una reial ordre als oficials de Peníscola perquè retornen i entreguen al comanador de Cervera, de l'orde de l'Hospital, la possessió del lloc de Càlig i tots els productes d'aquest lloc. BURS, Robert I. El regne croat de València. Un país de frontera al segle XIII. Primera edició, novembre de 1993. Biblioteca d'Estudis i Investigacions. Núm. 17. Ed. Tres i Quatre. Valencia 1993. Pàg. 400-401.
1284 29 febrer L'orde de Sant Joan de l'Hospital, a través de fra Guillem de Claramunt, comanador de Cervera i d'Amposta i viceregent del castellà d'Amposta, atorga la carta d'establiment d'un molí d'oli, situat al lloc de Càlig, a Jaume de Saranyana, a la seua dona Anglèsia i als seus successors, i mana, alhora, que ningú no molga olives si no és en aquest molí sota la pena de 10 sous, dels quals una tercera part seran per al moliner.
Jaume Saranyana ha de pagar de cens a l'orde cada any, en arribar Nadal, quatre càntirs d'oli.
DÍAZ MANTECA, Eugenio. El libro de poblaciones y privilegios de la orden de Santa María de Montesa (1234-1429). Història i Documents. Servicio de Publicaciones. Diputación de Castellón, 1987. Imprime Federico Doménech, SA. València 1988. Pàg. 150 i 291.