dimarts, 10 de juliol de 2007

SEGLE XVI

DATA ESDEVENIMENT FONT CONSULTADA
SEGLE XVI
1540 11 gen. Francesc Llançol de Romaní, mestre de l'orde de Santa Maria de Montesa, atorga a Càlig el títol de vila i li concedeix tota la jurisdicció alta i baixa i el mer i mixt imperi, d'acord amb la redacció feta pel notari Antoni Borràs. DE VICIANA, Rafael Martín. Crónica de la ínclita y coronada ciudad de Valencia. Tercera parte. Reimpresión facsímil de la edición de 1564. Universidad de Valencia. Departamento de Història Moderna. Monografías i fuentes 3-III. Valencia 1972. Pàg. 118.
1564
El poble té 200 cases, i hi ha molts veïns a la vila que es dediquen a la fabricació d'arcabussos, escopetes i ferramentes de tallar, els quals són d'una gran anomenada arreu de la comarca, a la qual proveeixen. DE VICIANA, Rafael Martín. Crónica de la ínclita y coronada ciudad de Valencia. Tercera parte. Reimpresión facsímil de la edición de 1564. Universidad de Valencia. Departamento de Història Moderna. Monografías i fuentes 3-III. Valencia 1972. Pàg. 118.
1564
A l'església parroquial hi ha 20 ciris de cera destinats a la il·lumniació de l'interior de l'edifici, alguns dels quals pesen més de sis arroves. DE VICIANA, Rafael Martín. Crónica de la ínclita y coronada ciudad de Valencia. Tercera parte. Reimpresión facsímil de la edición de 1564. Universidad de Valencia. Departamento de Història Moderna. Monografías i fuentes 3-III. Valencia 1972. Pàg. 118.