dimarts, 10 de juliol de 2007

SEGLE XIV

DATA ESDEVENIMENT FONT CONSULTADA
SEGLE XIV
1320 12 juliol La renda de Càlig és de 1.651 sous. FERRERES I NOS, Joan. «Situació general de Canet lo Roig en la possessió reial de 1593». Centro de Estudios del Maestrazgo. Boletín núm. 20, octubre-diciembre 1987. Pàg. 45.
1321 24 juny

Fra Arnau de Soler, mestre de l’orde de Santa Maria de Montesa, confirma, en un document signat a Cervera, l’establiment de la devesa d’Exaudí, situada al terme general de Cervera, feta en donació per l’orde de Sant Joan de l’Hospital, sota certes condicions, a Antoni Cerdà, veí de Càlig.

FERRERES I NOS, Joan. «Reivindicació dels drets d’aigua per la vila de Càlig, l’any 1373». Centro de Estudios del Maestrazgo. Boletín núm. 15, julio-septiembre 1986. Pàg. 90.
1326 2 març

Fra Arnau de Soler, mestre d’orde de Santa Maria de Montesa, atorga el privilegi a Sant Mateu perquè el justícia d’aquesta vila puga exercir la jurisdicció criminal als llocs de Xert, Canet lo Roig, La Jana, Càlig, Rossell i el Carrascal.

DÍAZ MANTECA, Eugenio. El libro de poblaciones y privilegios de la orden de Santa María de Montesa (1234-1429). Història i Documents. Servicio de Publicaciones. Diputación de Castelllón, 1987. Imprime Federico Doménech, SA. Valencia, 1988. Pàg. 157.
1356

La rectoria de Càlig és de patronat i, per tant, és el mestre de l’orde de Santa Maria de Montesa qui presenta els rectors, segons les donacions i privilegis reials que té l’orde: «Aquestes son les Rectories que son a presentacio de el Señor Maestre de Montesa, de les quals es en possessio. Primo Cervera, Calig, Sant Matheo, Chert, Canet, Rosell, Alcala, Coves, Albocacer, Vilanova, Salzadella, Cilla».

SANMARTÍN I BESALDUCH, Adolf. «Anomenament de rectors i beneficiats per a l’església parroquial de Sant Mateu a les acaballes de l’Ordre de Montesa, 1787-1837». Centro de Estudios del Maestrazgo. Boletín núm. 21, enero-marzo 1988. Pàg. 18.
1382 27 març

Domènec Cerdà i Miquel Gil, de Càlig, demanen un préstec de 24 lliures a Baffaya Aquivà, prestador jueu de Tortosa. Aquesta quantitat li reportarà al prestador un lucre de 8 sous, i si venç el termini establit i els prestataris no l’han tornat, llavors aquest préstec produirà uns interessos mensuals de 4 diners per lliura que Domènec i Miquel hauran de pagar al mes de maig.

GRAU I MONSERRAT, Manuel. «Jueus al Maestrat de Montesa (segle XIV). Aportacions documentals». Centro de Estudios del Maestrazgo. Boletín núm. 10, abril-junio 1985. Pàg. 40 i 43.
1382 28 març

Abraham Zabarra, prestador jueu de Tortosa, fa constar davant el notari Jaume de Pont que Domènec Cerdà i Miquel Gil, de Càlig, li han pagat els deutes acumulats que tenien pendents amb ell, és a dir, el capital i el lucre produït. Tanmateix, Domènec i Miquel, el dia abans, van demanar un préstec a Baffaya Aquivà per poder pagar els deutes que tenien amb Abraham Zabarra.

GRAU I MONSERRAT, Manuel. «Jueus al Maestrat de Montesa (segle XIV). Aportacions documentals». Centro de Estudios del Maestrazgo. Boletín núm. 10, abril-junio 1985. Pàg. 40 i 43.