dimarts, 10 de juliol de 2007

SEGLE XVIII

DATA ESDEVENIMENT FONT CONSULTADA
SEGLE XVIII
1762 23 abril Es pronuncia la sentència de la decisió presa el 19 d'agost de 1755, que prové del plet establit entre el conseller de Justícia i Regiment de Vinaròs i Benicarló i el conseller de Justícia i Regiment de Càlig sobre la declaració presentada per les viles de Vinaròs i Benicarló perquè els veïns de càlig no puguen fer estar, ni entrar, ni pasturar els ramats i cavalleries, ni fer ús de les herbes i altres utilitats dels termes de les viles de Vinaròs i Benicarló, sota les penes establides per als forasters segons dret, si així ho fan.
La decisió de 19 d'agost de 1755 declara que els veïns de Càlig poden pasturar els ramats, traure llenya i tenir els altres beneficis d'aquests termes com ho fan els veïns de Vinaròs i Benicarló, en la forma i amb les limitacions expressades a l'escriptura atorgada el 19 d'abril de 1378, per fra Albert de Tous, mestre de l'orde de Santa Maria de Montesa, per la qual cosa els veïns de Càlig romanen obligats i subjectes a les mateixes ordenances, danys i penes que tenen els veïns de Vinaròs i Benicarló.
DE LA FIGUERA BERTRAN, Juan. Fiestas patronales 1979. Càlig. "Copia de la sentencia ganada por las villas de Vinaroz y Benicarló contra la de Càlig, sobre apacentar los ganados de ésta en los términos de aquéllos". Gráficas Pratsevall. Benicarló, 1979.
1795
La població de Càlig és de 530 veïns i la producció agrícola és de més de 3.000 arroves de figues, 1.600 arroves d'oli, 10.000 arroves de garrofes, 40.000 cànters de vi, 60 lliures de seda, més de 1.600 cafissos de blat i diverses classes de llegums i hortalisses. CAVANILLES, Antonio Josef. Observaciones sobre la historia natural, geografia, agricultura, población y frutos del reyno de Valencia. Imprenta Real. Madrid, 1975. Pàg. 74.